12. март 2014. године

 

Водич за грађанског надзорника

 

  

Топлички центар за демократију и људска права и Ужички центар за људска права и демократију приредили су публикацију "Водич за грађанског надзорника". Публикација је део пројекта "Ка ефикасном и одрживом систему грађанског надзора јавних набавки", подржаном од стране Фондације за отворено друштво.
 

Публикација је осмишљена као практичан водич и моћно оруђе у рукама удружених грађана опредељених за борбу против корупције у јавним набавкма. Водич је превасходно намењен потенцијалним грађанским надзорницима – антикорупцијским организацијама грађанског друштва и истакнутим стручњацима у областима које су предмет јавних набавки.
 

Чланом 28. Закона о јавним набавкама, који је донет крајем 2012. године ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 29. децембар 2012. године) а чија је примена почела 01. априла 2013. године, прописана је обавеза именовања грађанског надзорника за све јавне набавке чија је процењена вредност већа од милијарду динара. Овај институт ближе је уређен подзаконским актом - Правилником о грађанском надзорнику ("Сл. гласник РС", бр. 29/13).
 

За грађанског надзорника може бити именовано лице из редова истакнутих стручњака у области јавних набавки или области која је у вези са предметом јавне набавке, као и удружење које се бави јавним набавкама, спречавањем корупције или сукоба интереса. Грађанског надзорника именује Управа за јавне набавке, најкасније до дана који је у годишњем плану набавки одређен као оквирни датум покретања поступка јавне набавке, односно 30 дана од дана пријема плана набавки. Грађански надзорник је дужан да надгледа поступак јавне набавке и у том циљу он има сталан увид у поступак, документацију и комуникацију наручиоца са заинтересованим лицима, односно понуђачима.
 

Оно што улогу грађанског надзорника чини нарочито важном, јесте одредба да наручилац не може пре именовања грађанског надзорника покренути поступак јавне набавке. Одговорност грађанског надзорника додатно је наглашена обавезом подношења извештаја о спроведеном поступку јавне набавке одбору Народне скупштине надлежном за финансије, односно скупштини аутономне покрајине или локалне самоуправе и Управи за јавне набавке, у року од 20 дана од дана закључења уговора или доношења одлуке о обустави поступка. У случају постојања основане сумње у законитост поступка јавне набавке обавестиће о томе надлежне државне органе и јавност, а као инструмент утицаја на регуларност поступка у рукама грађанског надзорника је и могућност покретања поступка за заштиту права.
 

Сви потенцијални грађански надзорници могу добити бесплатан примерак Водича пријавом на електронску адресу office@topcentar.org.rs, а публикацију у електронском облику можете преузети на страни "Публикације".