08. децембар 2014. године

 

У рикверц везаних очију

 

  

Топлички центар за демократију и људска права, грађански надзорник у поступку јавне набавке Услуга превоза путника на територији Града Ниша (JHПП 08/14), упозорава наручиоца, ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, да је дужан да понуде понуђача „Arriva Litas” д.о.о. Пожаревац и „Ћурдић” д.о.о. Београд за Партију 2 – Пакет линија 3, дате у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, оцени као неприхватљиве и спроведе нови отворени поступак јавне набавке.
 

Имајући у виду чињеницу да су понуђене цене у овом преговарачком поступку веће од понуђене цене у отвореном поступку који му је претходио (JH 02/14, Партија 3 – Пакет линија 3), прихватањем било које од наведених понуда био би прекршен члан 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама.
 

Члан 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама је недвосмислен у делу у којем се прописује да понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном поступку у којем су добијене све неприхватљиве понуде. Примењено на конкретан случај јавне набавке ЈНПП 08/14 за Партију 2 – Пакет линија 3, то значи да понуђена цена у преговарачком поступку није могла бити већа од 1,10 €/km, цене коју је у отвореном поступку који му је претходио (JH 02/14) понудио понуђач „Arriva Litas” д.о.о. Пожаревац.
 

Имајући у виду чињеницу да поступак јавне набавке ЈНПП 08/14 није окончан, а да понуђене цене у овом преговарачком поступку износе 1,25 €/km („Arriva Litas” д.о.о. Пожаревац), односно 1,29 €/km („Ћурдић” д.о.о. Београд), што је несумњиво веће од 1,10 €/km, Грађански надзорник сматра да је Наручилац дужан да обе понуде понуђача за Партију 2 – Пакет линија 3 оцени као неприхватљиве и спроведе нови отворени поступак.
 

Напомињемо да ће, уколико Наручилац поступи супротно члану 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама и противзаконито закључи уговор са неким од понуђача, буџет Града Ниша бити оштећен за износ од најмање 120.000.000,00 (сто двадесет милиона) динара.
 

У случају да Наручилац поступи супротно члану 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама и у датим околностима додели уговор било ком од два наведена понуђача, Грађански надзорник ће у складу са својим овлашћењима поднети захтев за заштиту права Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.
 

Мишљење грађанског надзорниика

   

Повезани текстови: