02. март 2015. године

 

Тајни уговори „Контраст студија” и „Меркура”

 

  

Специјална болница за лечење и рехабилитацију „Меркур” – Врњачка Бања, која послује средствима у државној својини, одбила је да Топличком центру за демократију и људска права достави копије уговора са продуцентском кућом „Contrast Studios” из Београда у периоду од 01.01.2008. до 05.02.2015. године.
 

У образложењу Решења о одбијању захтева бр. 01-541/2 од 24.02.2015. године наведено је да је Специјална болница „Меркур” у траженом периоду имала закључене уговоре са продуцентском кућом „Contrast Studios” из Београда, али да је тим уговорима предвиђено да су исти пословна тајна и да се уговорне стране обавезују да чувају пословну тајну и по истеку периода на који је уговор закључен!?
 

Према подацима којима располаже Топлички центар за демократију и људска права Специјална болница „Меркур” је продуцентској кући „Contrast Studios” из Београда у периоду од 27.03.2008. до 02.08.2013. године извршила уплате у укупном износу од 12.161.262,08 динара, што је по средњем курсу Народне банке Србије на дан извршених уплата износило 133.747,31 евра.
 

У Статуту Специјалне болнице „Меркур" (члан 47.), чија је примарна делатност превенција, дијагностика, рехабилитација и лечење болести органа за варење и шећерних болести, таксативно је набројано који се подаци и под којим условима сматрају пословном тајном, а то су: 1) план физичко-техничког обезбеђења Специјалне болнице; 2) подаци који се односе на процену имовине Специјалне болнице; 3) подаци и документација чије би саопштавање неовлашћеном лицу могло да штети интересима и пословном угледу Специјалне болнице.
 

Због немогућности да се, због апсурдног поигравања са институтом пословне тајне, упознамо са садржајем склопљених уговора, јавно постављамо питање за шта је фирми у власништву чланова породице Бајић исплаћено 133.747,31 евра. Да ли је „Contrast Studios”, продуцентска кућа широј јавности позната по контраверзним ТВ серијама „Село гори а баба се чешља” и „Равна Гора”, био ангажован у циљу израде плана физичко-техничког обезбеђења или процене имовине ове здравствене установе? Или можда, разлог прикривања уговора лежи у околности да би њихов садржај могао штетити пословном угледу Специјалне болнице „Меркур”?
 

Без прејудицирања садржаја уговора, али у разумној сумњи да разлози њиховог прикривања могу бити у вези са ненаменским, нерационалним и незаконитим трошењем средстава намењених рехабилитацији пацијената, позивамо и руководство Специјалне болнице „Меркур” и „Contrast Studios” да објаве све уговоре, објасне за шта су потрошена наведена средства, који је јавни интерес тиме задовољен и на тај начин отклоне присутне недоумице у јавности.
 

Решење о одбијању захтева бр. 01-541/2 од 24.02.2015. године

Уплате Специјалне болнице „Меркур” „Контраст студију” у периоду од од 27.03.2008. до 02.08.2013.