09. мај 2014. године

 

Расписан тендер за услугу градског превоза

 

  

Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша објавило је позив за подношење понуда за јавну набавку "Услуга превоза путника на територији Града Ниша" у отвореном поступку (ЈН број 02/14). Набавка је обликована у 4 партије, а критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.
 

Конкурсна документација, евентуалне учињене измене и допуне, као и додатна појашњења конкурсне документације, могу се преузети у електронском облику са Портала јавних набавки и интернет стране Наручиоца.
 

Рок за подношење понуда је 30.06.2014. године до 12 часова. Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца, одмах по истеку рока за подношење понуда. Одлуку о додели уговора Наручилац ће донети у року од 40 дана од дана јавног отварања понуда.
 

Сви заинтересовани понуђачи за ову јавну набавку могу се обратити грађанском надзорнику, Топличком центру за демократију и људска права, електронском поштом на office@topcentar.org.rs или toplickicentar@yahoo.com.

   

Повезани текстови: