26. октобар 2012. године

 

Предлог за измену Кривичног законика

 

  

Радна група за израду радног текста Закона о изменама и допунама Кривичног законика завршила је 15. октобра свој рад.
 

Коалиција за надзор јавних финансија сматра да постојеће измене и допуне не доприносе у довољној мери повећању ефикасности у борби против корупције, нити генералној превенцији у овој области.
 

Због тога Коалиција за надзор јавних финансија предлаже увођење два нова кривична дела, Злоупотреба у јавним набавкама и Незаконито богаћење.
 

Прво је везано за злоупотребу у јавним набавкама од стране наручиоца односно одговорних лица наручиоца. Друго је ослоњено на члан 20. Конвенције УН против корупције (Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација против корупције – "Сл. лист СЦГ – Међународни уговори", бр. 12/2005), коју је и Република Србија ратификовала.
 

Злоупотреба у јавним набавкама
 

(1) Одговорно лице наручиоца које закључи уговор о јавној набавци без претходно спроведеног поступка јавне набавке а који је наручилац био дужан да спроведе према одредбама Закона о јавним набавкама, закључи уговор неоправданом применом преговарачког поступка, прилагоди предмет набавке или критеријуме за избор одређеном понуђачу, закључи уговор противно одлуци Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки или закључи уговор под другим условима од оних прописаних Законом о јавним набавкама и на тај начин прибави себи или другом физичком или правном лицу имовинску корист или другом нанесе имовинску штету,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист или наступила имовинска штета која прелази пет милиона динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана прибављена имовинска корист или наступила имовинска штета која прелази десет милиона динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

(4) У случају извршења дела из става 2. и 3. овог члана, суд учиниоцу изриче меру забране рада у државним органима у трајању од 5 година.

(5) Одредбе овог члана од става 1. до става 4. примењују се и на овлашћено лице за спровођење поступка јавне набавке у наручиоцу.
 

Незаконито богаћење
 

(1) Службено лице и лице које је имало својство службеног лица у државном, покрајинском или органу локалне самоуправе, организацији, установи и другом директном или индиректном кориснику буџетских средстава у смислу закона којим се уређује буџетски систем и буџет, организацији за обавезно социјално осигурање, јавном предузећу или правном лицу које обавља делатност од општег интереса, односно правном лицу чији је оснивач или члан Република Србија, Аутономна покрајина, орган локалне самоуправе или јавно предузеће, које у време обављања јавне функције и пет година по њеном престанку увећа своју имовину за износ који не може објаснити својим законитим и пријављеним приходима,

казниће се затвором од шест месеци до пет година.

(2) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана службено лице увећало своју имовину у вредности већој од пет милиона динара,

учинилац ће се казнити затвором од једне до осам година.

(3) Ако је извршењем дела из става 1. овог члана службено лице увећало своју имовину у вредности већој од десет милиона динара,

учинилац ће се казнити затвором од две до дванаест година.

(4) Имовина чије се стицање не може објаснити законитим и пријављеним приходима одузеће се.
 

Закон о изменама и допунама Кривичног законика (радна верзија)