29. децембар 2011. године | Извор: Државна ревизорска институција

 

Поражавајући резултати ревизије

 

  

Државна ревизорска институција представила је Народној скупштини и грађанима Србије извештај о ревизији Нацрта закона о Завршном рачуну буџета Републике Србије за 2010. годину, као и остале извештаје у области ревизије буџета и буџетских фондова, јавних предузећа, буџета локалних власти, затим организација обавезног социјалног осигурања и Народне банке Србије, дела који се односи на коришћење буџетских средстава за 2010. годину.
 

Државна ревизорска институција је ове године, у односу на 2010. годину, повећала обухват ревизије чак 300 одсто, односно са прошлогодишњих 11 субјеката ревизије тај број ове године повећан је на 47.
 

Када је у питању попис нефинансијске, финансијске имовине и обавеза код укупно 47 ревидираних субјеката није извршен попис имовине, обавеза и потраживања у укупном износу од 517.8 милијарди динара.
 

У поступку ревизије утврђено је да у књиговодственој евиденцији није евидентирано, нити је извршен попис 597 станова, гаража са 265 паркинг места, 43 локала, 1.989 хектара земљишта и других некретнина.
 

Код десет субјеката рeвизије више су исплаћене плате и накнаде запосленима у укупном износу од 5.3 милијарди динара, супротно Закону о платама у државним органима и јавним службама.
 

Ревизијом правилности пословања и примене Закона о јавним набавкама утврђено је да су извршене набавке добара, услуга и радова, супротно Закону, у износу од 85.8 милијарди динара.
 

Ревизијом је утврђено да није извршена уплата пореза и доприноса у износу од 1.64 милијарди динара и то код четири субјекта ревизије (јавна предузећа) у износу од 1.4 милијарди динара и код једног субјекта (локална власт) у износу од 231.9 милиона динара.
 

Државна ревизорска институција је поднела три кривичне пријаве - против предузећа "Железнице Србије", "Путеви Србије" и "Медијане" из Ниша, а почетком наредне године ће поднети 43 захтева за покретање прекршајног поступка, као и шест пријава за привредне преступе. У току је и прикупљање доказа и врше се одређене провере на подношењу нових кривичних пријава.
 

Код "Железница Србије" утврђено је да је 331 особа користила рекреативни одмор, за шта су исплаћена средства , а да при том те особе нису запослене у том предузећу, а реч је о износу од 4.19 милиона динара. Tакође, у том предузећу су плаћане стоматолошке услуге за запослене, чланове њихових породица и пензионере, иако су те услуге изузете према Закону о здравственом осигурању. Tиме је причињена штета предузећу у износу од 17 милиона динара.
 

Код "Путева Србије" је утврђено да нису уплаћене путарине и накнаде за коришћење путева од 2008. године, у износу од 158 милиона динара. Код тог предузећа утврђене су и неправилности у примени Закона о јавним набавкама, при чему за јавне набавке у вредности од 34 милијарде динара "Путеви Србије" нису покренули поступак јавних набавки већ су ангажовали предузећа у оквиру Нибенс групе за поправку и одржавање путева.
 

У случају нишког предузећа "Медијана", још пре четири месеца је започет судски поступак због несавесног поступања особа у том предузећу, због проневере 45 тона дизел горива.
 

Државна ревизорска институција је ревидираним субјектима укупно дала 466 препорука и изразила 47 мишљења. Код два субјекта ревизије изражено је позитивно мишљење (Управа царине Министарства финансија и Народна банка Србије), код 39 субјеката изражено је мишљење са резервом а код шест субјеката ревизије није изражено мишљење. За отклањање неправилности ревидираним субјектима је дат рок од 45 до 90 дана.
 

Извештаје о ревизији можете погледати на веб сајту Државне ревизорске институције.