16. јун 2014. године

 

Поништити тендер за Прокоп

 

  

Топлички центар за демократију и људска права, грађански надзорник у поступку јавне набавке радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар – фаза I, поднео је 13.06.2014. године захтев за заштиту права којим је затражио од Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки да донесе решење којим се у целини поништава поступак наведене јавне набавке.
 

Одлуком о додели уговора број 1930/2014-137-55 од 04.06.2014. године на најгрубљи начин је нарушен интегритет поступка јавне набавке, с обзиром да је представник групе понуђача којој је уговор додељен био бивши директор Сектора за електротехничке послове у "Железницама Србије" а.д. Предраг Нешковић. Он је посао директора Сектора обављао од 2005. до септембра 2013. године и у том периоду је учествовао у припреми и верификацији Главног пројекта за изградњу железничке станице Београд Центар фаза I, који је саставни део конкурсне документације. Дакле, у истом поступку јавне набавке исто лице је било ангажовано и као представник наручиоца и као представник понуђача.
 

С обзиром да је чланом 23. Закона о јавним набавкама прописано да лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице не може наступати као понуђач или као подизвођач понуђача, нити може сарађивати са понуђачима или подизвођачима приликом припремања понуде, наручилац је, уместо додељивања уговора, био дужан да одбије понуду групе понуђача "Енергопројект Опрема" а.д. Београд.
 

Топлички центар за демократију и људска права позива Републичку комисију за заштиту права у поступцима јавних набавки да пажљиво испита незаконитости на које је указано у захтеву за заштиту права и донесе једину могућу исправну одлуку. Одлука Републичке комисије којом ће бити поништен поступак ове јавне набавке имаће далекосежне последице на сузбијању корупције и спречавању руинирања целокупног система јавних набавки.
 

Захтев за заштиту права

Решење о именовању грађанског надзорника бр. 119-01-20/13-01 од 14.06.2013. године

Одлука о додели уговора број 1930/2014-137-55 од 04.06.2014. године

Решење о именовању Предрага Нешковића за директора Сектора и анекси уговора о раду

Решење о верификацији Главног пројекта број 20/2012-1149 од 23.11.2012. године

Споразум о престанку радног односа број 34/2013-4-951 од 30.09.2013. године

Записник о отварању понуда од 28.02.2014. године

Допис Срђане Шијачки, председнице Комисије за ЈН 79/2013 од 25.04.2014. године

Допис генералном директору "Железница Србије" а.д. од 06.06.2014. године

   

Повезани текстови: