13. октобар 2015. године

 

Поништити тендер „Путева Србије”

 

  

Топлички центар за демократију и људска права, грађански надзорник у поступку јавне набавке „Изградња комплекса чеоне наплатне станице на државном путу I-A реда бр. 1 (аутопут E-75) на km. 605+635 и базе за одржавање путева К.О. Врчин општина Гроцка град Београд” наручиоца ЈП „Путеви Србијеˮ, поднео је 13.10.2015. године захтев за заштиту права којим је од Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки затражио да донесе решење којим се у целини поништава поступак наведене јавне набавке.
 

Одлука о покретању поступка предметне јавне набавке донета је пре него што је Управа за јавне набавке именовала грађанског надзорника, чиме је директно прекршен члан 28 став 7 Закона о јавним набавкама. Наиме, наведеним чланом Закона предвиђено је да „наручилац не може пре именовања грађанског надзорника покренути поступак јавне набавкеˮ.
 

Топлички центар за демократију и људска права позива Републичку комисију за заштиту права у поступцима јавних набавки да пажљиво испита незаконитост на коју је указано у захтеву за заштиту права и донесе на закону засновану одлуку.
 

Захтев за заштиту права

Одлука о покретању поступка јавне набавке VI broj: 404-289 од 10.09.2015. године

Решење о именовању грађанског надзорника број 119-01-46/2015 од 14.09.2015. године