26. децембар 2013. године

 

Подршка раду ДРИ није безусловна

 

  

Државна ревизорска институција представила је члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине и грађанима Србије Извештај о ревизији Нацрта закона о Завршном рачуну буџета Републике Србије за 2013. годину, као и друге извештаје о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања министарстава, буџетских фондова, јавних предузећа, градова и општина, организација обавезног социјалног осигурања, Народне банке Србије за 2012. годину.
 

Председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић говорио је о неправилностима у вези са ревизијом 56 субјеката ревизије, односно 66 извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања.
 

Према речима Сретеновића, субјекти ревизије нису извршили попис имовине и обавеза у вредности од 18,5 милијарди динара, од чега се на нефинансијску имовину односи 12 милијарди динара, на финансијску 1,9 милијарди динара и на обавезе 4,6 милијарди динара. Фонд за пензијско и инвалидско осигурање није извршио попис имовине и обавеза у износу од 57,9 милијарди динара на начин и у складу са интерним актима Фонда.
 

Ревидирани субјекати су вршили набавке добара, услуга и радова, супротно Закону о јавним набавкама, у укупном износу од 31,5 милијарди динара.
 

Државни ревизори утврдили су и да су ревидирани субјекти извршили расходе и издатке супротно одредбама Закона о буџетском систему и да износ најзначајнијих неправилности износи 13,1 милијарду динара.
 

Ревидирани субјекти су извршили расходе за плате, додатке и накнаде, које нису у складу са прописима, и да износ најзначајнијих неправилности износи 9,5 милијарди динара. У овом делу, четири јавна предузећа нису правилно извршила расходе за зараде у износу од 1,1 милијарду динара.
 

Државна ревизорска институција објавила је да јавна предузећа "ПТТ Србије" и "Емисиона техника" у републички буџет нису уплатила део добити у укупном износу од милијарду динара, а највећи део тог износа односи се на ПТТ.
 

За пенале због кашњења у повлачењу кредита међународних финансијских организација, буџетски корисници су прошле године платили укупно 584 милиона динара.
 

До сада је ДРИ, на основу извештаја урађених у 2013. години, поднела 29 пријава против 43 одговорна лица, од чега је 24 захтева за покретање прекршајног поступка, једна пријава за привредни преступ и 4 кривичне пријаве. Председник ДРИ Радослав Сретеновић најавио је да ће ускоро бити објављена имена одговорних лица против којих ће бити поднете пријаве због утврђених злоупотреба у трошењу буџетских средстава у 2012. години.
 

Коментаришући налаз ДРИ, Драган Добрашиновић, представник Коалиције за надзор јавних финансија, је рекао да је подршка раду ове институције условљена оним што јесте или није доследност у њеном поступању по утврђеним неправилностима. Према његовим речима, од првог извештаја, објављеног 2009. године, је очигледно да постоји огромна диспропорција између онога што јесу налази ДРИ и оног шта је поступање на основу тих налаза, односно да је у досадашњем раду поднет занемарљиво мали број кривичних пријава у односу на утврђене неправилности.
 

Коалиција за надзор јавних финансија очекује промену праксе ДРИ и један далеко већи и озбиљнији степен доследности, подношење већег броја кривичних пријава против извршилаца и неаболирање оних који су на високим државним функцијама, као што се десило са директором "Србијагаса" Душаном Бајатовићем.

 

 

Снимак представљања извештаја ДРИ можете погледати на http://webtv.rs/play/62548/.