01. април 2013. године

 

Отворено писмо Уставном суду

 

  

Уставни суд Републике Србије је на седници одржаној 14. фебруара 2013. године одбацио иницијативу Коалиције за надзор јавних финансија и Транспарентности Србија за покретање поступка за оцену уставности и сагласности са потврђеним међународним уговорима Закона о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе (Решење број IУз–1061/2010 од 13.03.2013. године). Истим Решењем, које је донето након 952 дана од дана подношења Иницијативе, одбачен је захтев за обуставу поступака набавки са погађањем без претходног објављивања и извршења уговора који су закључени на основу оспореног закона.
 

Закон о подстицању грађевинске индустрије Републике Србије у условима економске кризе, који је ступио на снагу 01. јула 2010. године, је по мишљењу подносилаца Иницијативе у директној супротности са Уставом Републике Србије, Законом о јавним набавкама, Споразумом о стабилизацији и придруживању и Споразумом CEFTA, који по Уставу Републике Србије имају већу правну снагу од домаћих закона.
 

Иницијатива је поднета 07. јула 2010. године и први пут се нашла на дневном реду Уставног суда новембра исте године. На седници одржаној 11. новембра 2010. године Уставни суд је закључио да у складу са чланом 33. Закона о Уставном суду ("Службени гласник РС", бр. 109/07), пре доношења коначне одлуке затражи од Народне скупштине Републике Србије мишљење поводом Иницијативе. Народна скупштина у предвиђеном року Уставном суду није доставила мишљење. У међувремену је у два наврата продужавано важење Закона, а Уставни суд се више од две године није изјашњавао о поднетој иницијативи. Разлог за такво поступање, односно непоступање Уставног суда није познат, али се из образложења коначне одлуке може наслутити да је у конкретном случају преовладао притисак извршне власти с обзиром да је наведено Решење по својој суштини истоветно образложењу предлагача Закона.
 

Коалиција за надзор јавних финансија и Транспарентност Србија су упутили писмо Уставном суду Републике Србије којим су указали на нелогичности и пропусте приликом доношења одлуке, као и на штетне последице које ће из такве одлуке произаћи.
 

Писмо Уставном суду

Решење Уставног суда бр. IУз – 1061/2010