05. јул 2014. године

 

Отворене понуде за услугу градског превоза

 

  

У просторијама ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, 02. јула 2014. године, одржано је јавно отварање понуда за јавну набавку "Услуга превоза путника на територији Града Ниша", која се спроводи у отвореном поступку (ЈН број 02/14). Набавка је обликована у 4 партије, а процењена вредност јавне набавке износи 6 милијарди динара, и то: партија бр. 1 – процењена вредност 2.942.260.000,00 динара, партија бр. 2 – процењена вредност 1.402.820.000,00 динара, партија бр. 3 – процењена вредност 1.089.370.000,00 динара и партија бр. 4 – процењена вредност 565.550.000,00 динара.
 

Отварање понуда спровела је комисија формирна Решењем о образовању комисије за јавну набавку број ЈН 02/14-3 у саставу: Милан Милић (председник), Александар Утвић, Оливера Илић, Светолик Цветковић, Бранко Стефановић, Владимир Ранђеловић, Марина Поповић и Слађана Миливојевић.
 

Отварању понуда присуствовали су представници понуђача који су поднели понуду и представници Топличког центра за демократију и људска права, који обавља посао грађанског надзорника у овом поступку.
 

Благовремено, односно до 02.07.2014. године до 12,00 часова, достављене су понуде следећих понуђача:
 

Партија бр. 1

1. "Ниш-експрес" а.д. Ниш, понуђена цена 2.942.259.575,90 динара (без ПДВ-а);
 

Партија бр. 2

1. "Ћурдић" д.о.о. Београд, понуђена цена 1.622.947.533,40 динара (без ПДВ-а);
 

Партија бр. 3

1. "Arriva Litas" д.о.о. Пожаревац, понуђена цена 932.322.664,00 динара (без ПДВ-а);
 

Партија бр. 4

1. "Ласта" а.д. Београд, понуђена цена 493.115.376,00 динара (без ПДВ-а);

2. "Arriva Litas" д.о.о. Пожаревац, понуђена цена 470.811.388,00 динара (без ПДВ-а);

3. "Ћурдић" д.о.о. Београд, понуђена цена 540.909.635,52 динара (без ПДВ-а);

4. ЈП "Аеродром" Ниш, понуђена цена 458.976.619,20 динара (без ПДВ-а).
 

Понуђач "Arriva Litas" д.о.о. Пожаревац, који је поднео понуду за партије 3 и 4, није доставио комплетну документацију (недостаје уверење надлежне управе локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода), док је понуда понуђача "Ћурдић" д.о.о. Београд за партију бр. 2 за око 220 милиона динара изнад процењене вредности.
 

Нико од присутних представника понуђача није имао примедбе на поступак отварања понуда.
 

Записник о отварању понуда

   

Повезани текстови: