28. фебруар 2014. године

 

Отворене понуде за изградњу "Прокопа"

 

  

У просторијама Акционарског друштва "Железнице Србије" одржано је јавно отварање понуда за јавну набавку радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар - фаза I.
 

Отварање понуда спровела је Комисија за јавну набавку формирана Решењем генералног директора број 300/2013-1069 од 17.09.2013. године и Решењем о измени и допуни Решења 300/2013-1069 од 17.09.2013. године број 300/2014-166 од 30.01.2014. године у саставу: Срђана Шијачки, председник, Оливер Миљуш, члан, Момчило Тунић, члан, Милорад Матић, члан, Жељко Ђорђевић, заменик члана, Зоран Тишма, заменик члана, Милош Шешлија, члан, Милена Глумичић, члан, Зоран Сретеновић, заменик члана, Слободанка Катанић, члан, Бранислав Клаћ, члан, Дејан Дубајић, заменик члана, Љиљана Дрековић, члан, Жељко Ковачевић, члан, Јелена Јанковић, члан и Саша Јокић, члан.
 

Отварању понуда присуствовали су представници понуђача који су поднели понуду и представници Топличког центра за демократију и људска права који обавља посао грађанског надзорника у овом поступку.
 

Благовремено, односно до 28.01.2014. године до 11,00 часова, достављене су понуде следећих понуђача:
 

1. Група понуђача "Енергопројектопрема" ад, "Енергопројект Високоградња" ад, "Енергопројект Нискоградња" ад, "ЗГОП" ад у реструктурирању, "АТМ БГ" доо, "АЖД Праха" доо – понуђена цена 25.777.138,45 ЕУР (без ПДВ-а);
 

2. "Ситимонт" доо Земун – понуђена цена 1.196.532.182,55 РСД (без ПДВ-а);
 

3. Група понуђача "Bauwesen" доо Лазаревац, "Мета Балкан" доо Београд, "Ремонт пруга" доо Сарајево, "Конструктор" доо Београд – понуђена цена 22.000.000,00 ЕУР (без ПДВ-а).
 

Понуђачи "Ситимонт" доо Земун и "Bauwesen" доо Лазаревац уз понуду нису доставили све прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом.
 

Нико од присутних представника понуђача није имао примедбе на поступак отварања понуда.
 

Записник о отварању понуда

   

Повезани текстови: