30. март 2015. године

 

Одлука о превозу пред Управним судом

 

  

Топлички центар за демократију и људска права, грађански надзорник у поступку јавне набавке Услуга превоза путника на територији Града Ниша (ЈНПП 08/14), наручиоца ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша, поднео је 24.03.2015. године Управном суду тужбу за поништај Решења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки бр. 4-00-46/2015 од 30.01.2015. године.
 

Оспореним решењем одбијен је захтев за заштиту права Грађанског надзорника, поднет 05.01.2015. године против Одлуке о додели уговора ЈНПП 08/14-36 од 26.12.2014. године за Партију 2 – Пакет линија 3, којом је Наручилац, поступајући супротно члану 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама, уговор доделио понуђачу „Ћурдић” д.о.о. Београд (вредност уговора 1.089.342.336,03 динара без ПДВ-а, односно 1,29 €/km).
 

Чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама предвиђено је да понуђена цена у овом преговарачком поступку не може бити већа од понуђене цене у отвореном поступку који му је претходио. Примењено на конкретан случај јавне набавке, то значи да понуђена цена у овом преговарачком поступку није могла бити већа од 1,10 €/km, односно од цене коју је у отвореном поступку који му је претходио (JH 02/14) понудио понуђач „Arriva Litas” д.о.о. Пожаревац.
 

У поступку пред Управним судом Грађански надзорник ће доказати да је одлука Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки не само правно неодржива, већ је лишена елементарне логике и смисла.
 

Остаје нејасно је шта Комисију спречило да правилно разуме и примени сасвим очигледну законску одредбу, већ се определила за квазиправнички авантуризам и удаљила од суштине постојећих законских решења. Уколико Комисија сматра да су поједина актуелна законска решења неадекватна, постоји законом предвиђен механизам за њихову промену и унапређење, у чему би Комисија могла имати важну улогу. Међутим, пут који Комисија бира је класично насиље над правом и фактичка и противправна суспензија важећих прописа, чиме се у ову област уводи провизорност и арбитрарност, а систем урушава од стране институције која је задужена за обезбеђивање законитости у конкретним поступцима јавних набавки.
 

Тужба

Решење Републичке комисије бр. 4-00-46/2015 од 30.01.2015. године

 

Повезани текстови: