21. јул 2014. године

 

Обустављен поступак у две од четири партије

 

  

Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша обуставило је поступак јавне набавке "Услуга превоза путника на територији Града Ниша" у две од четири партије. Поступак је обустављен због тога што за партију 2 и партију 3 није примљена ниједна прихватљива понуда.
 

Наиме, понуђач "Arriva Litas" д.о.о. Пожаревац, који је поднео понуду за партије 3 и 4, није доставио комплетну документацију (недостаје уверење надлежне управе локалне самоуправе да је понуђач измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода), док је понуда понуђача "Ћурдић" д.о.о. Београд за партију бр. 2 за око 220 милиона динара изнад процењене вредности.
 

Поступак јавне набавке ће поново бити спроведен након што се стекну услови предвиђени Законом о јавним набавкама. Решењем Управе за јавне набавке број 119-01-27/2014 од 21.07.2014. године Топлички центар за демократију и људска права именован је за грађанског надзорника у овом поступку.
 

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – партија 2

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – партија 3

Решење Управе за јавне набавке број 119-01-27/2014 од 21.07.2014. године

   

Повезани текстови: