23. јул 2014. године

 

Нови тендер за партије 2 и 3

 

  

Јавно комунално предузеће Дирекција за јавни превоз Града Ниша објавило је Позив за подношење понуда за јавну набавку "Услуга превоза путника на територији Града Ниша" (ЈНПП 08/14). Набавка се спроводи у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Сл.гласник РС'' бр.124/12), с обзиром да Наручилац није прибавио ниједну прихватљиву понуду за партије 2 и 3 у отвореном поступку који му је претходио.
 

Рок за подношење понуда је 15.08.2014. године до 12 часова. Јавно отварање понуда обавиће се у просторијама Наручиоца, одмах по истеку рока за подношење понуда. Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда, а Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у року од 25 дана од дана јавног отварања понуда.
 

Конкурсна документација се може преузети у електронском облику са Портала јавних набавки и интернет стране Наручиоца.
 

Сви заинтересовани понуђачи за ову јавну набавку могу се обратити грађанском надзорнику, Топличком центру за демократију и људска права, електронском поштом на office@topcentar.org.rs или toplickicentar@yahoo.com.

   

Повезани текстови: