07. јун 2014. године

 

Кршењем закона до уговора о Прокопу

 

  

Топлички центар за демократију и људска права, као грађански надзорник у поступку јавне набавке радова на реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у железничкој станици Београд Центар – фаза I, обавестио је Управу за јавне набавке и генералног директора "Железница Србије" а.д. Драгољуба Симоновића да је Одлука о додели уговора број 1930/2014-137-55 од 04.06.2014. године у супротности са антикорупцијским одредбама Закона о јавним набавкама.
 

Одбор директора "Железница Србије" а.д. је након спроведеног поступка јавне набавке доделио уговор понуђачу "Енергопројект Опрема" а.д. Београд у заједничкој понуди са "Енергопројект Високоградња" а.д. Београд, "Енергопројект Нискоградња" а.д. Београд, ПД "ЗГОП" а.д. у реструктурирању Нови Сад, АТМ БГ д.о.о. и АЖД Праха д.о.о. Праг, у укупном износу од 25.773.840,76 евра.
 

Топлички центар за демократију и људска права, као грађански надзорник, упозорава да је Одлука о додели уговора у супротности са чланом 23. Закона о јавним набавкама, којим се регулише заштита интегритета поступка, с обзиром да је представник АЖД Праха д.о.о. Праг, односно групе понуђача којој је уговор додељен, био Предраг Нешковић, бивши директор Сектора за електротехничке послове у "Железницама Србије" а.д.
 

Наиме, Предраг Нешковић је посао директора Сектора обављао од 27.05.2005. до 16.09.2013. године, дакле, у целокупном периоду израде Главног пројекта, који је саставни део конкурсне документације, закључно са доношењем Одлуке о покретању поступка јавне набавке. Предраг Нешковић је као директор Сектора био задужен да организује, координира, врши надзор и контролу пословања у Сектору, односно оперативно управља процесима и пословима у Сектору. Предраг Нешковић је био члан Комисије "Железницa Србије" а.д. за верификацију Главног пројекта, на чији је предлог директор Дирекције за инфраструктуру "Железница Србије" а.д. 23.11.2012. године донео Решење о верификацији Главног пројекта број 20/2012-1149.
 

Предрагу Нешковићу је 30.09.2013. године споразумно престао радни однос у "Железницама Србије" а.д, а према информацијама којима располаже Топлички центар он је од 01.10.2013. године био запослен у АЖД Праха д.о.о. Праг и као њихов представник присуствовао је отварању понуда 28.02.2014. године и потписао Зaписник о отварању понуда. Дакле, у истом поступку јавне набавке исто лице је било ангажовано и као представник наручиоца и као представник понуђача.
 

С обзиром да је чланом 23. Закона о јавним набавкама прописано да лице које је учествовало у планирању јавне набавке, припреми конкурсне документације или појединих њених делова, и са њим повезано лице не може наступати као понуђач или као подизвођач понуђача, нити може сарађивати са понуђачима или подизвођачима приликом припремања понуде, наручилац је био дужан да одбије понуду групе понуђача "Енергопројект Опрема" а.д. Београд.
 

Топлички центар за демократију и људска права позива Управу за јавне набавке да поступи у складу са својим законским овлашћењима, односно да поднесе захтев за заштиту права, а генералног директора "Железница Србије" а.д. Драгољуба Симоновића да одбије да закључи уговор са изабраним понуђачем и тиме спречи грубо кршење Закона и нарушавање инитегритета поступка јавне набавке. Без обзира на одлуку Управе за јавне набавке, Топлички центар ће искористити своје законско право и у предвиђеном року Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки поднети захтев за заштиту права.
 

Одлука о додели уговора број 1930/2014-137-55 од 04.06.2014. године

Решење о именовању Предрага Нешковића за директора Сектора и анекси уговора о раду

Решење о верификацији Главног пројекта број 20/2012-1149 од 23.11.2012. године

Споразум о престанку радног односа број 34/2013-4-951 од 30.09.2013. године

Записник о отварању понуда од 28.02.2014. године

Допис Срђане Шијачки, председнице Комисије за ЈН 79/2013 од 25.04.2014. године

Члан 23. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12)

   

Повезани текстови: