Закон


Закон о јавним набавкама
"Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015
 

Подзаконски акти


Модели докумената


Модел плана набавки
 

Модел и упутство о начину закључивања оквирних споразума
 

Упутство за преговарачки поступак
 

Модел конкурсне документације за отворени поступак
 

Модел конкурсне документације за прву фазу рестриктивног поступка
 

Модел конкурсне документације за другу фазу рестриктивног поступка
 

Модел конкурсне документације за прву фазу квалификационог поступка
 

Модел конкурсне документације за другу фазу квалификационог поступка
 

Модел конкурсне документације за поступак јавне набавке мале вредности
 

Модел конкурсне документације за преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
 

Модел конкурсне документације за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда
 

Модел изјаве о одсуству сукоба интереса за чланове комисије за јавну набавку
 

Модел одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца
 

Претходни прописи


Закон о јавним набавкама
"Сл. гласник РС", бр. 116/08, 22. децембар 2008. године
 

Правилник о поступку јавне набавке мале вредности
 

Правилник о поступку издавања сертификата за службеника за јавне набавке
 

Правилник о одређивању доказа на основу којих се утврђује да је понуду поднео домаћи понуђач и за одређивање добара домаћег порекла
 

Правилник о критеријумима за образовање Комисија за јавне набавке
 

Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки
 

Правилник о поступку отварања понуда и обрасцу за вођење записника о отварању понуда
 

Правилник о начину вођења евиденције о јавним набавкама
 

Правилник о начину поступања са електронским понудама и начину спровођења електронске лицитације у поступцима јавних набавки
 

Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке кредита као финансијске услуге
 

Списак међународних организација чији се посебни поступци јавних набавки могу примењивати уместо одредаба Закона о јавним набавкама
 

Модел плана набавки
 

Модели одлука и других аката
 

Модели конкурсне документације
 

Образац А
 

Образац Б
 

Образац В
 

Закон о јавним набавкама
"Сл. гласник РС", број 39/02, 04. јул 2002. године
 

Подзаконски акти
 

Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама
"Сл. гласник РС", број 55/04, 21. мај 2004. године
 

Подзаконски акти
 

Грађански надзорник


Заштита права


Случајеви


Извештаји Управе за јавне набавке


Публикације


Водич за грађанског надзорника
 

Публикација је део пројекта "Ка ефикасном и одрживом систему грађанског надзора јавних набавки", који је су реализоваали Топлички центар за демократију и људска права и Ужички центар за људска права и демократију. Издавање публикације омогућила је Фондација за отворено друштво.
 

Уређене јавне набавке за мање корупције у Србији
 

Публикација је део пројекта "Транспарентне јавне набавке за мање корупције у Србији", који је реализовао Топлички центар за демократију и људска права. Издавање публикације омогућио је The Partnership for Transparency Fund (PTF).
 

Водич кроз ефикасан мониторинг јавних набавки
 

Публикација је део пројекта "Одговорни грађани у борби против корупције у јавним набавкама" који је реализовао Топлички центар за демократију и људска права уз подршку Организације за европску безбедност и сарадњу (OSCE).
 

Кроз лавиринте јавних набавки
 

Публикација је део пројекта "За транспарентне јавне финансије: Грађански надзор јавних набавки" који су реализовали Топлички центар за демократију и људска права, Ужички центар за људска права и демократију и Међународни центар Улоф Палме. Издавање публикације омогућили су Делегација Европске уније у Републици Србији и Фонд за отворено друштво.
 

Грађански надзор јавних набавки: Изазови демократије
 

Публикација је део пројекта "Грађански надзор јавних набавки" који су реализовали Топлички центар за демократију и људска права, Грађанска читаоница Пиргос, Ужички центар за људска права и демократију и Тимочки клуб. Издавање публикације омогућили су Фонд за отворено друштво, Србија и Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI).
 

Препоруке за државне институције


Пооштрити казнене одредбе Закона о јавним набавкама, усклађивањем висине санкција са нивоом штете узроковане кршењем законских одредби;
 

Ојачати улогу и ауторитет Управе за јавне набавке, стварањем законске могућности да ова институција директно изриче казнене мере;
 

Укинути поступак јавне набавке мале вредности и на тај начин елиминисати један од најзначајнијих извора корупције у овој области;
 

Увести законску обавезу за наручиоце да за све набавке које се обављају у преговарачком поступку без објављивања јавног позива затражи претходну сагласност Управе за јавне набавке, као и обавезу да сагласност буде истакнута на Порталу јавних набавки уз Обавештење о закључењу уговора; 
 

Дефинисати модел интерне процедуре неопходне за успостављање ефикасног система контроле извршења уговора;
 

Успоставити ефикасан систем екстерне контроле јавних набавки, који се односи не само на законитост, већ и на целисходност набавки;
 

Обавезати наручиоце да комплетну документацију о јавним набавкама учине видљивом на својим сајтовима или на сајтовима оснивача;
 

Успоставити систем појачане контроле анексираних уговора о јавним набавкама и јавних набавки по партијама;
 

Успоставити систем појачане контроле јавних набавки спроведених у преговарачком поступку са објављивањем јавног позива и преговарачком поступку без објављивања јавног позива;
 

Обавезати наручиоце да у току буџетске године, приликом одређивања релативног значаја елемената критеријума (пондера) за прибављање истоврсних и сродних добра, услуга и радова, користе истоветне критеријуме;
 

Донети прописе који омогућавају заштиту запослених у државним институцијама који указују на корупцију и нерегуларности у процесу јавних набавки;
 

Подићи ниво транспарентности јавних финансија у Републици Србији кроз отварање дијалога са грађанским друштвом о формулисању, имплементацији и мониторингу политика које укључују делотворне механизме грађанске партиципације.
 

Препоруке за организације грађанског друштва


Подићи капацитете организација грађанског друштва за формулисање конкретних предлога за унапређење система јавних набавки;
 

Успоставити систем квалификованог грађанског надзора у области јавних финансија и јавних набавки;
 

Мапирати слабе тачке у систему јавних набавки;
 

Подићи ниво сарадње организација грађанског друштва са Управом за јавне набавке и осталим независним институцијама;
 

Подићи ниво сарадње организација грађанског друштва са медијима;
 

Ојачати капацитете организација грађанског друштва за иницирање и учешће у судским поступцима због кршења закона из области јавних финансија;
 

Успоставити систем континуиране едукације грађана у области јавних финансија;
 

Промовисати борбу против корупције као основни предуслов за развој друштва и успостављање одговорне државе;
 

Развијати националне антикорупцијске мреже и коалиције;
 

Успоставити регионалну сарадњу са организацијама грађанског друштва, у циљу коришћење постојећих искустава у сузбијању корупције и надзору јавних финансија.
 

Корисни линкови