26. децембар 2012. године | Извор: Државна ревизорска институција

 

Извештај ДРИ за 2011. годину

 

  

Државна ревизорска институција представила је данас члановима Одбора за финансије, републички буџет и контролу трошења јавних средстава Народне скупштине и грађанима Србије Извештај о ревизији Нацрта закона о Завршном рачуну буџета Републике Србије за 2011. годину, као и друге извештаје у области ревизије буџета и буџетских фондова, буџета локалних власти, организација обавезног социјалног осигурања, јавних предузећа и Народне банке Србије за 2011. годину.
 

Председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић говорио је о неправилностима у вези са налазима 46 субјеката ревизије. Међутим, овом броју треба додати и број ревизија саставних делова финансијских извештаја у Сектору за ревизију организација обавезног социјалног осигурања (78) и у Сектору за ревизију буџета и буџетских фондова (19), што чини 143 извештаја о ревизији.
 

У области пописа нефинансијске, финансијске имовине и обавеза, према речима Сретеновића, од 50 ревидираних субјеката, утврђено је да код 33 субјекта није извршен попис имовине и обавеза у износу од 101.726.773.000 динара.
 

Што се тиче непоштовања појединих одредби Закона о буџетском систему, ревизијом је утврђено да је осам јединица локалне самоуправе преузимало обавезе веће од апропријација одобрених буџетом, односно финансијским планом и обавезе по закљученим уговорима веће од одобрених апропријација у износу од 184.466.000 динара.
 

Говорећи о јавним набaвкама, Сретеновић је нагласио да је ревизијом правилности пословања и примене Закона о јавним набавкама код 122 ревидирана субјекта утврђено да су извршене набавке добара, услуга и радова, супротно Закону, у износу од 47.014.975.000 динара.
 

Ревизијом расхода за исплату плата запослених утврђено је да су 23 субјекта ревизије извршили увећање и исплату плата у износу од 1.179.863.000 динара који нису у складу са прописима који уређују ту област.
 

Како је рекао Сретеновић, државни ревизори утврдили су да нису вршене уплате пореза и доприноса код исплате зарада у износу од 1.715.995.000 динара, супротно Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање и Закону о порезу на доходак грађана. Такође, у буџет није уплаћен обрачунати порез на додату вредност у износу од 25.665.000 динара.
 

Стање дуга општег нивоа Републике Србије на дан 31.12.2011. године, по налазу ДРИ, износи 15.473.000.000,23 EUR, а према подацима Управе за јавни дуг износи 14.480.000.000,36 EUR, односно мање је исказано у износу од 992.000.000,87 EUR. Такође, у поступку ревизије утврђено је да дуг општег нивоа државе (не укључујући обавезе по основу реституције) у односу на остварени БДП, на дан 31.12.2011. године износи 51%, што је изнад нивоа од 45% одређеног чланом 27e Закона о буџетском систему, чиме је прекорачено опште фискално правило.
 

Сретеновић ја најавио подношење нових захтева у вези са покретањем прекршајних поступака, пријава за привредни преступ и кривичних пријава.
 

Државна ревизорска институција дала је ревидираним субјектима укупно 778 препорука. Осим ових, као ефекте ревизије Сретеновић је навео и повраћај новчаних средстава седам министарстава у буџет Републике Србије у укупном износу од 5.249.000 динара. Такође, путем одазивних извештаја, два министарства извршиће уплату на рачун буџета Републике Србије у износу од 1.348.019.000 динара на име активирања меница и преноса буџетских средстава која се налазе на наменским рачунима.
 

У вези са ревизијом Републичког фонда за здравствено осигурање и извештаја о овом субјекту донет је Закон о изменама и допунама Закона о здравственом осигурању којим је прописана процедура образовања централне комисије за лекове у РФЗО ради обављања послова у поступку за стављање лекова на Листу лекова. У процедури је и ребаланс финансијског плана РФЗО за 2012. годину, којим су планирани расходи који ће се извршавати из пренетих неутрошених средстава из претходних година у износу од 2.661.000.000 динара.
 

Сретеновић је најавио и покретање иницијатива за измене и допуне Закона о буџетском систему, Закона о основним правима бораца, војних инвалида и породица, Закона о здравственом осигурању, као и доношење закона о комуналним таксама, закона о субвенцијама, закона о локалним службеницима, закона којим ће се уредити права, дужности и одговорност запослених у Организацијама обавезног социјалног осигурања на начин којима су уређена права, дужности и одговорност запослених осталих корисника јавних средстава.
 

Извештаје о ревизији можете погледати на веб сајту Државне ревизорске институције.