27. новембар 2009. године

 

Неправилности у трошењу буџетских средстава

 

Извештај о финансијској ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2008. годину, који је представила Државна ревизорска институција, изнео је на видело невероватну неодговорност у трошењу новца грађана, коју су показале све контролисане институције. Контрола пословања 18 директних буџетских корисника је обухватила функционисање рачуноводственог система, система интерне контроле и ревизије, јавних набавки, извештаје о донацијама и јавном дугу и коришћење државне имовине, као и пословање Народне банке Србије у делу који се односи на буџетска средства.
 

Само је у систему јавних набавки утврђено да је више од две милијарде динара у сивој зони. Председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић, представљајући извештај, као пример кршења Закона о јавним набавкама навео је пример Управе за заједничке послове која није спровела поступак јавне набавке за бонове за гориво у вредности од 110 милиона динара.
 

Утврђено је да није успостављена комплетна и ажурирана евиденција државне имовине, као и неправилности када су у питању краткорочна потраживања и обавезе. У извештају Државне ревизорске институције се, између осталог, наводи и да је износ реализованих донација приказан у извештају о примљеним донацијама у 2008. години мањи за 380 милиона динара од износа исказаног у билансу прихода и расхода и извештају о новчаним токовима.
 

Ревизијом је утврђено да приликом исплате расхода за плате, додатке и накнаде за рад дужи од радног времена није овезбеђена евиденција из које се може утврдити на шта се прековремени рад односи, а није се могао утврдити ни број прековремених сати и дана. Такође, у неким случајевима нису пронађени докази да су извршене услуге одржавања компјутерског система за које се плаћа стална накнада. У неким случајевима, наводи ревизија, се чини да није ни постојала потреба да се ти уговори закључују.
 

Ревизија је, такође, утврдила да нити једна позајмица исплаћена из буџета и буџетске резерве није враћена у року предвиђеном закључцима владе нити је враћена до краја 2008. године. Ниједна позајмица из средстава приватизације из 2005. и 2006. године у укупном износу од око 15 милијарди динара није враћена у уговореном року до краја буџетске године, а није утврђено ни да су преузете било какве мере за наплату тих потраживања.
 

Када је реч о евидентирању нефинансијске имовине, уочено је да промене на нефинансијској имовини евидентиране у 2008. години нису последица трансакција извршених у тој години, што значи да се пословне књиге не воде уредно и ажурно. У делу који се односи на попис нефинансијске имовине утврђено је да се не прати потраживање Србије за део остварене добити по основу учешћа у капиталу јавних предузећа и осталих пословних субјеката. Утврђено је и да није обезбеђено континуирано евидентирање и праћење тока и стања орочавања девизних средстава Републике код Народне банке Србије током целе 2008. године, што је супротно одредбама Уредбе о буџетском рачуноводству.
 

Ово су само неке од великог броја нерегуларности које је утврдила Државна ревизорска институција, а које су објављене у првом извештају о финансијској ревизији завршног рачуна буџета за 2008. годину. Председник Државне ревизорске институције Радослав Сретеновић рекао је да ће у складу са законом и овлашћењима, покренути поступке против оних који су учинили најтеже повреде у коришћењу буџетских средстава.

 

Извештај о финансијској ревизији Завршног рачуна буџета Републике Србије за 2008. годину