08. децембар 2015. године

 

Иницијатива за оцену уставности и законитости

 

  

Пословно удружење „Понуђачи Србије“, Унија послодаваца Србије и Топлички центар за демократију и људска права поднели су Уставном суду Републике Србије Иницијативу за покретање поступка оцене уставности и законитости дела члана 149 става 3 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
 

Оспореном одредбом ограничено је и условљено право понуђача на подношење захтева за заштиту права, нарочито у поступцима јавних набавки мале вредности. Наведеним чланом ЗЈН прописано је да ће се захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматрати благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63 став 2 ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
 

Имајући у виду да Устав Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/2006) нити било који законски пропис не познају институт преджалбе, наведена одредба ЗЈН је у директној супротности са чланом 36 став 2 Устава Републике Србије којим је прописано да свако има право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о његовом праву, обавези или на закону заснованом интересу.
 

Подносиоци Иницијативе позивају Уставни суд да покрене поступак, обустави примену дела члана 149 става 3 Закона о јавним набавкама до доношења одлуке и донесе одлуку којем се оспорена одредба проглашава неуставном и ставља ван правне снаге.