28. новембар 2012. године

 

Иницијатива за разрешење Весне Филиповић

 

  

Група невладиних организација и грађана поднела је Високом савету судства дисциплинску пријаву против судије Првог основног суда у Београду Весне Филиповић, због тешког дисциплинског прекршаја, односно због учињених прекршаја из члана 90. став 1. Закона о судијама ("Службени гласник РС", бр. 116/2008, 58/2009, 104/2009 и 101/2010) чиме је дошло до тешког нарушавања угледа и поверења јавности у судство из става 2. истог члана.
 

Дисциплинска пријава поднета је због противзаконитог поступања судије Весне Филиповић у поступку 75 П број 18257/2011, који се по тужби Дулић Оливера, Немањина 11, Београд, води против тужених Топличког центра за демократију и људска права и Драгана Добрашиновића, за надокнаду штете због претрпљених душевних болова услед повреде части и угледа. У овом поступку, судија Весна Филиповић је без образложења и разлога предвиђених Законом о парничном поступку донела решење којим се искључује јавност са расправе у току целог поступка и у наставку суђења фактички ускратила туженима право на одбрану.
 

Подносиоци дисциплинске пријаве сматрају да је противзаконитим поступањем судије Весне Филиповић туженима ускраћено право на правично суђење, чиме су се стекли услови за њено разрешење са судијске функције.
 

Подносиоци пријаве сматрају да је разрешење судије Весне Филиповић од стране Високог савета судства одлука којом ће бити санкционисано кршење закона и грубо нарушавање Уставом Републике Србије, ратификованим међународним документима и законима гарантованих права. Одлука о разрешењу прилика је да се од стране Високог савета судства и другим судијама који су одметнути од права и правде упути порука да узурпација овлашћења и кршење људских и грађанских права више неће бити толерисани.
 

Дисциплинска пријава против судије Весне Филиповић