26. септембар 2013. године

 

Грађанска контрола јавних набавки

 

  

У Медија центру у Београду одржан је Округли сто "Грађанска контрола јавних набавки", на којем јe представљена истоимена публикација.
 

Округли сто је део пројекта "Оснаживање организација грађанског друштва за мониторинг јавних набавки", који реализују Топлички центар за демократију и људска права и Институт за упоредно право, уз подршку Америчке агенције за међународни развој (USAID) кроз Пројекат за реформу правосуђа и одговорну власт (JRGA).
 

Законом о јавним набавкама, који је донет крајем 2012. године ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 29. децембар 2012. године) а чија је примена почела 01. априла 2013. године, прописана је обавеза именовања грађанског надзорника за све јавне набавке чија је процењена вредност већа од милијарду динара. Овај институт ближе је уређен подзаконским актом - Правилником о грађанском надзорнику ("Сл. гласник РС", бр. 29/13).
 

За грађанског надзорника може бити именовано лице из редова истакнутих стручњака у области јавних набавки или области која је у вези са предметом јавне набавке, као и удружење које се бави јавним набавкама, спречавањем корупције или сукоба интереса. Оно што улогу грађанског надзорника чини нарочито важном, јесте одредба да наручилац не може пре именовања грађанског надзорника покренути поступак јавне набавке. Одговорност грађанског надзорника додатно је наглашена обавезом подношења извештаја о спроведеном поступку јавне набавке одбору Народне скупштине надлежном за финансије, односно скупштини аутономне покрајине или локалне самоуправе и Управи за јавне набавке. У случају постојања основане сумње у законитост поступка јавне набавке обавестиће о томе надлежне државне органе и јавност, а као инструмент утицаја на регуларност поступка у рукама грађанског надзорника је и могућност покретања поступка за заштиту права.
 

Поред питања на бази којих анализа и процена ефеката је овај институт уведен у наше законодавство, отвара се и дилема да ли је овакав приступ последица стварне намере да се направи искорак ка озбиљној и институционалној грађанској контроли јавних набавки или је у питању само политичка прокламација којом се јавности шаље одређена порука. Дилему продубљује и недоследност законодавца и недовољна и неодговарајућа разрађеност института кроз одговарајући подзаконски акт.
 

У сваком случају, овакав концепт грађанског надзора јавних набавки представља велики изазов за организације грађанског друштва, које ће, по свему судећи, преузети највећу одговорност и као грађански надзорници бити именовани у највећем броју поступака. Како би овај занимљив правни институт заживео и постао део добре праксе, неопходан је озбиљан и интензиван рад на професионализацији дела организација грађанског друштва за квалификован надзор поступака јавних набавки. Ово подразумева спровођење обука за припаднике антикорупцијских организација и професионалних удружења, израду одговарајућих приручника и континуирану сарадњу са представницима институција из система јавних набавки. Успостављен ниво сарадње дела организација грађанског друштва са релевантним институцијама и посвећеност припадника Управе за јавне набавке унапређењу система и подизању улоге грађанског друштва у процесу надзора јавних набавки, добро су полазиште у започетом процесу.
 

На Округлом столу говорили су: Драгана Лукић, JRGA, др Ана Кнежевић Бојовић, Институт за упоредно право, др Предраг Јовановић, Управа за јавне набавке, Раде Ђурић, Транспарентност Србија и Драган Добрашиновић, Топлички центар за демократију и људска права.
 

Снимак Округлог стола "Грађанска контрола јавних набавки"

Публикација "Грађанска контрола јавних набавки"