Устав


Устав Републике Србије
"Сл. гласник РС", бр. 98/06, 08. новембар 2006. године
 

Закони


Закон о јавним набавкама
"Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015
 

Закон о буџетском систему
"Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12, 62/13, 63/13 - испр. и 108/13
 

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
"Сл. гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10
 

Закон о Агенцији за борбу против корупције
"Сл. гласник РС", бр. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - одлука УС, 67/2013 - одлука УС и 112/2013 - аутентично тумачење
 

Закон о Државној ревизорској институцији
"Сл. гласник РС", бр. 101/05, 54/07 и 36/10
 

Закон о заштити конкуренције
"Сл. гласник РС", бр. 51/09 и 95/13
 

Закон о контроли државне помоћи
"Сл. гласник РС", бр. 51/09
 

Закон о јавним предузећима
"Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон
 

Закон о финансирању политичких активности
"Сл. гласник РС", бр. 43/11 и 123/14
 

Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма
"Сл. гласник РС", бр. 20/09, 72/09 и 91/10
 

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама
"Сл. гласник РС", бр. 88/11, 22. новембар 2011. године
 

Закон о заштити узбуњивача
"Сл. гласник РС", бр. 128/14, 25. новембар 2014. године
 

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину
"Сл. гласник РС", бр. 116/14, 26. октобар 2014. године
 

Закон о буџету Републике Србије за 2014. годину
"Сл. гласник РС", бр. 110/13, 13. децембар 2013. године
 

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину
"Сл. гласник РС", бр. 59/13, 05. јул 2013. године
 

Закон о буџету Републике Србије за 2013. годину
"Сл. гласник РС", бр. 114/12, 01. децембар 2012. године
 

Закон o изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину
"Сл. гласник РС", бр. 93/12, 25. септембар 2012. године
 

Закон о буџету Републике Србије за 2012. годину
"Сл. гласник РС", бр. 101/11, 29. децембар 2011. године
 

Закон o изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2011. годину
"Сл. гласник РС", бр. 78/11, 18. октобар 2011. године
 

Закон о буџету Републике Србије за 2011. годину
"Сл. гласник РС", бр. 101/10, 29. децембар 2010. године
 

Закон o изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину
"Сл. гласник РС", бр. 91/10, 30. новембар 2010. године
 

Закон о буџету Републике Србије за 2010. годину
"Сл. гласник РС", бр. 107/09, 21. децембар 2009. године
 

Закон о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2009. годину
"Сл. гласник РС", бр. 31/09, 29. април 2009. године
 

Закон о буџету Републике Србије за 2009. годину
"Сл. гласник РС", бр. 120/08, 29. децембар 2008. године
 

Подзаконски акти


Стратегије и акциони планови


Међународне конвенције


Закон о потврђивању Грађанскоправне конвенције о корупцији
"Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 102/2007
 

Закон о потврђивању Кривичноправне конвенције о корупцији
"Сл. лист СРЈ - Међународни уговори", бр. 2/2002 и "Сл. лист СЦГ - Међународни уговори", бр. 18/2005
 

Закон о потврђивању Додатног протокола уз Кривичноправну конвенцију о корупцији
"Сл. гласник РС - Међународни уговори", бр. 102/2007
 

Закон о ратификацији Конвенције Уједињених нација против корупције
"Сл. лист СЦГ - Међународни уговори", бр. 12/2005
 

Извештаји независних и контролних институција


Остали документи